AlterniaFM

וורפסיטי

Panel #1
איש עומד בחדר, ממתין. אפשר לשאול הרבה שאלות על האיש הזה. למה הוא ממתין? מה זה החדר הזה? למה, לכל הרוחות, האיש הזה מחייך כמו טיפש?
אבל יש שאלה אחת חשובה שקודמת לכל השאלות האלה.

מהו שמו של האיש הזה?